Privacy

Inleiding
Dit is het privacy statement van Adver-Online B.V. Via de website van Adver-Online-Online worden diverse (online) HR oplossingen aangeboden, die door klanten kunnen worden afgenomen. Adver-Online B.V. is gevestigd te (2105 MC) Heemstede, aan de Herenweg 55 (hierna: “Adver-Online”). Dit privacy statement ziet er op toe dat de persoonsgegevens die Adver-Online ontvangt van haar klanten (hierna: “Gebruiker”) in het kader van de afname van één of meerdere (online) (HR) oplossingen conform de geldende wet-en regelgeving worden verwerkt. Adver-Online is ‘verantwoordelijke’ als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Onder deze persoonsgegevens vallen niet de persoonsgegevens, die de Gebruiker zelf in de besloten web omgevingen van de diverse online (HR) oplossingen van Adver-Online invoert, opslaat of anderszins verwerkt. Voor de voorwaarden en waarborgen omtrent het verwerken van deze persoonsgegevens wordt – voor zover het gaat om de online (HR) oplossingen die door Adver-Online worden aangeboden en door de Gebruiker rechtstreeks bij Adver-Online worden afgenomen – verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Adver-Online. Waar de Gebruiker via Adver-Online een (online) (HR) oplossing afneemt die rechtstreeks wordt aangeboden en uitgevoerd door een derde, kunnen (aanvullende) privacy voorwaarden van deze derde van toepassing zijn. Adver-Online heeft geen invloed op de privacy voorwaarden van deze derden en adviseert de Gebruiker in dat geval het privacy statement van de betreffende derden te raadplegen. Adver-Online kan haar eigen privacy statement aanpassen. Het meest actuele privacy statement is altijd via de website van Adver-Online te raadplegen.

Verwerking van persoonsgegevens
Soorten persoonsgegevens
Bij een afname van één of meerdere online (HR) oplossingen via Adver-Online worden de navolgende persoonsgegevens (hierna: “Persoonsgegevens”) van de Gebruiker verwerkt:
Zakelijke contactgegevens (NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer) van contactperso(o)n(en) bij Gebruiker, gebruikersnaam en wachtwoord.

Doeleinden verwerking
De Persoonsgegevens worden verwerkt voor de navolgende doeleinden:

  • het uitvoeren van de door de Gebruiker afgenomen dienstverlening;
  • om de online registraties uit te kunnen voeren en te beheren en toegang te kunnen verlenen tot gebruikersaccounts;
  • om Gebruiker te informeren over ontwikkelingen/wijzigingen ten aanzien van de diensten van Adver-Online;
  • voor het toesturen van nieuwsbrieven van Adver-Online en om de Gebruiker te informeren over nieuwe producten en diensten van Adver-Online (tenzij schriftelijk dan wel per mail door de Gebruiker wordt aangegeven dat geen prijs wordt gesteld op deze informatie/aanbiedingen);
  • naleving wet – en regelgeving. Geanonimiseerde gegevens worden gebruikt voor website analyses.

Doorgifte aan derden
Adver-Online maakt gebruikt van externe partijen (bewerkers), die in opdracht van Adver-Online bepaalde services verlenen. Aan deze partijen worden Persoonsgegevens verstrekt, voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de door Adver-Online gegeven opdracht. De website van Adver-Online wordt gehost door Adver-Online B.V., gevestigd te Heemstede, en maakt gebruik van de Previder cloud, met servers in Nederland. Alle externe partijen die toegang hebben tot en beschikking hebben over Persoonsgegevens zijn (contractueel) verplicht tot geheimhouding daarvan – behoudens enig wettelijk voorschrift die hen tot mededeling verplicht of voor zover noodzakelijk ter uitoefening van de opgedragen taak – en het treffen van de nodige maatregelen tot een zorgvuldige verwerking en veiligstelling daarvan.

Beveiliging
Adver-Online spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking en/of verlies. De maatregelen bestaan tenminste uit de maatregelen als benoemd in de OWASP top 10 (i.e.: https://www.owasp.org/index.php/Category:OWASP_Top_Ten_Project ). Werknemers van Adver-Online, die toegang hebben tot de Persoonsgegevens, zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.

Cookies
De website van Adver-Online maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Lees meer hierover in ons cookie statement.

Bewaartermijnen
Adver-Online bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende wet- en regelgeving.

Recht op inzage, correctie
Gebruikers kunnen Adver-Online op elk gewenst moment via advies@adver-online.nl verzoeken om inzage in of correctie van de eigen Persoonsgegevens.

Vragen, opmerkingen en klachten
Vragen, opmerkingen en/of klachten over dit privacy statement of de manier waarop Adver-Online de Persoonsgegevens verwerkt, kunnen kenbaar worden gemaakt per email via advies@adver-online.nl.